เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Apr 07, 2017
        
 
 
          บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สเปช บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 
โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 
วาระที่ 1         พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 2         รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559
วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7         พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
วาระที่ 9         พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 10       พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 11       พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 12       พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 13       พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/download/as-agm2017-invitation-thai.pdf  
 
**ผู้ถือหุ้นสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ บริเวณ ชั้น 4B และ 6A โดยจะมีป้ายกำหนด**
©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.