เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Mar 13, 2018
 บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สเปช บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 
โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 
วาระที่ 1         พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วาระที่ 2         รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7         พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 8         พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/download/as-agm2018-invitation-thai.pdf 
 
**ผู้ถือหุ้นสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ บริเวณ ชั้น 4B และ 6A โดยจะมีป้ายกำหนด**

ASIASOFT NEWSMORE+

IR NEWSMORE+

CSR NEWSMORE+

©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.